کانون های خادمیاری تخصصی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی

تعاریف :

خادمیاری : دامنه فعالیت کانون هاي موضوعی پهنه ي شهرستان مربوطه می باشد که بعنوان نمایندگی مرکز بانوان و خانواده آستان قدس رضوي در منطقه، فعالیت هاي داوطلبانه اي را با نام و یاد علی ابن موسی لرضا علیه السلام ، در راستاي پیگیري طرح کانون هاي خانواده انجام می دهند. ماموریت اصلی کانون هاي خادمیاري سازماندهی خادمیاران خانواده جهت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و با تاکید بر ترویج سبک زندگی رضوي ( ازدواج ، همسرداري ، تربیت فرزند، عرصه هاي آموزشی مشاوره اي تسهیل گري و واسطه گري مهارت افزایی) تا در عرصه استان و شهرستان خود و با در نظر گرفتن و اولویت بندي مسائل و نیازها اقدامات موثري را طراحی و اجرا نمایند.

مسئول کانون: فردي علاقه مند، داراي تخصص و تجربه کاري در زمینه ي ارائه خدمت تخصصی است که مقدمات تشکیل کانون خادمیاري را فراهم نموده و نظارت بر فعالیت سایر خادمیاران را بر عهده دارد.

رابط امور خادمیاري: فردي داوطلب، کوشا و علاقه مند، است که از سوي مسئول کانون وظیفه جذب خادمیار متناسب با نیازهاي هر شهرستان، پیگیري بررسی صلاحیت، ثبت سوابق و فعال شدن خدمت ماهیانه خادمیاران موضوعی در حرم مطهرامام رضا علیه السلام از طریق رابط شهرستان برعهده دارد. رابط امور مهارت افزایی: فردي است توانمند در عرصه مهارتها و خدمات آموزشی که از سوي مسئول کانون تعیین می شود و بصورت داوطلبانه وبا مشورت کارشناسان وصاحبنظران تدوین نظامات آموزشی ومهارتی خادمیاران ومخاطبان کانون رابرعهده دارد.

رابط امور فعال سازی: فردي که از سوي مسئول کانون منصوب می شود با ایجاد نظام انگیزشی و تدابیر خاص، کانون را تحت عرصه تخصصی براي ارائه خدمت فعال و به اهداف مربوطه سوق دهد. هر خادمیاري که جذب کانون می شود می تواند در سه عرصه خدمتی انجام وظیفه کند.

آموزش و مهارت افزایی: مجموعه آموزش هاي بدو و ضمن خدمت که در راستاي ارتقاي توانایی هاي علمی و تجربی بانوان مؤمن انقلابی و فعال به صورت منظم و سیستماتیک انجام می شود که طی آن محتواي آموزشی بر اساس عناوین، سرفصلها و منابع آموزش مشخص و به دو صورت حضوري با استفاده از روشهایی مانند برگزاري نشست کشوري، برگزاري جلسات فکري معرفتی شهري و به صورت غیرحضوري با کمک بسته هاي آموزشی فرهنگی و تشکلی انجام می پذیرد.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید