کانون خادمیاری بانوان رضوی

کانون خادمیاری بانوان رضوي: یکی از کانون هاي موضوعی خادمیاري فعال در عرصه بانوان که با هماهنگی مرکز بانوان و خانواده آستان قدس در گستره جغرافیایی استان، شهرستان و محلات شهري و روستایی در چارچوب اهداف و رسالت هاي آستان قدس و در راستاي تحقق منشور هفت گانه ابلاغی مقام معظم رهبري به تولیت آستان قدس فعالیت می نمایند. هر کانون متشکل از مسئول، رابط امور مهارت افزایی ،رابط امورفعال سازي و رابط امور خادمیاري تشکل هاي بانوان مومن و انقلابی و تعدادي اعضاي عمومی که برخی از آنان به عنوان خادمیار معرفی و انتخاب می شوند می باشد.

ماموریت ها :

 • تعمیق باورهاي دینی
 • فعال شدن بانوان عرصه جهاد اجتماعی
 • شناسایی و الگوسازي بانوان مؤمن انقلابی در عرصه ملی و بین المللی
 • تبیین فرهنگ کارآفرینی

چشم انداز: ایجاد اولین شبکه مردمی کشوري بانوان مؤمن انقلابی در زمینه مهارت افزایی در عرصه ملی و بین الملل، ذیل چندین عرصه خدمتی و نایل آمدن حدود 1000 نفر از بانوان مؤمن و فعال انقلابی در عرصه هاي مذکور به افتخار خادمی امام رضا علیه السلام .

هدف کلان : تبیین و ارائه الگوي زن مسلمان انقلابی در عرصه فردي،خانوادگی و اجتماعی با تاکید بر حفظ نقش همسري بانوي فاطمی درخانواده اسلامی و انقلابی در بستر کانون هاي بانوان رضوي.

اهداف جزیی:

 • شناسایی، مهارت افزایی و فعال سازي و ساماندهی حداقل 300 تشکل مؤمن انقلابی مربوط به بانوان در سطح کشور تحت عنوان کانون هاي بانوان رضوي
 • ایجاد بستر خادمیاري براي بانوان مومن انقلابی عضو کانون هاي بانوان رضوي
 • تدوین نظامات مهارت افزایی بانوان در عرصه فعالیت هاي فرهنگی اجتماعی و اجراي آن در قالب برگزاري نشست هاي کشوري ،آموزش هاي حضوري و غیر حضوري
 • اشتراك تجارب و هم افزایی تشکل هاي بانوان مؤمن انقلابی در بستر کانون هاي بانوان رضوي

 

عرصه های خدمت

عرصه خدمت برنامه ها
آموزشی، تبلیغی، مطالعاتی
 •  برگزاري نشست هاي برهان با موضوعات فرهنگی و بصیرتی و ...
 • تولید محتواي آموزشی تبلیغی در قالب محصولات فرهنگی
 • ساماندهی و مهارت افزایی مبلغات و مسئولین جلسات خانگی
ساماندهی، مهارت افزایی
 • تشکیل تیم هاي تخصصی درحوزه هاي مختلف جهت پشتیبانی فکري ومهارتی دختران نخبه و مستعد
 • برگزاري نشست هاي آموزشی و مهارتی امربه معروف و نهی از منکر
مطالعاتی، ترویجی
 • رصد و شناسایی بانوان با شاخص هاي مدون مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی
 • تولید محتوا و محصولات فرهنگی کاربردي از زندگینامه منتخبین
 • تقدیر از منتخبین
ساماندهی، مهارت افزایی
 • رصد و شبکه سازي بانوان کارآفرین با رویکرد خانواده محوري و حفظ
 • کرامت زن
 • فراهم سازي بستر آموزش براي متقاضیان خانم توسط این بانوان
 • فراهم سازي بستر ارائه محصولات و خدمات بانوان کارآفرین
 • حمایت از ایده ها و نوآوري هاي خلاقانه بانوان

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ساختار کانون های بانوان رضوی

نمودار

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید