کانون خادمیاری خانواده رضوی

کانون خادمیاری خانواده رضوی: دامنه فعالیت کانون هاي موضوعی پهنه ي شهرستان مربوطه می باشد که بعنوان نمایندگی مرکز بانوان و خانواده آستان قدس رضوي در منطقه، فعالیت هاي داوطلبانه اي را با نام و یاد علی ابن موسی لرضا علیه السلام ، در راستاي پیگیري طرح کانون هاي خانواده انجام می دهند. ماموریت اصلی کانون هاي خادمیاري سازماندهی خادمیاران خانواده جهت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و با تاکید بر ترویج سبک زندگی رضوي ( ازدواج ، همسرداري ، تربیت فرزند، عرصه هاي آموزشی مشاوره اي تسهیل گري و واسطه گري مهارت افزایی) تا در عرصه استان و شهرستان خود و با در نظر گرفتن و اولویت بندي مسائل و نیازها اقدامات موثري را طراحی و اجرا نمایند.

چشم انداز : گفتمان سازي، مهارت افزایی، بستر سازي، سازماندهی، شبکه سازي و هدایت عملیات تشکلهاي فعال در عرصه خانواده با بهره گیري از ظرفیت تشکلهاي فعال در حوزه خانواد ه براي ارائه خدمات آموزشی مشاوره اي آسان و در دسترس به خانواده هاي رضوي در سطح ملی و جهان اسلام.

اهداف کلان :

 • تبیین و تشکیل خانواده (فرهنگ سازي ،آگاهی بخشی،تسهیل در امر ازدواج)
 • تحکیم خانواده(افزایش دوام ورضایت زناشویی،پیشگیري و کاهش آسیبهاي خانواده،مداخلات هدفمند براي رفع اختلافات خانوادگی ،مسئولیت پذیري اعضاء در قبال یکدیگر،گفتمان سازي و تغییر نگرش نسبت به فرزند آوري)
 • تعالی خانواده(تقویت روحیه عبودیت در خانواده و فرزند پروري)

اهداف جزئی :

 • شبکه سازي و سازماندهی نهادهاي فعال در عرصه خانواده در کشور حول مسائل محوري حوزه خانواده با بهره گیري از ظرفیت تشکلهاي فعال در حوزه خانواده در سراسر کشور.
 • ایجاد زمینه تشکیل خانواده؛ دستیابی به ازدواج بهنگام، آگاهانه و آسان در راستاي شکل گیري خانواده پایدار، موفق و متعالی.
 • فرهنگ سازي و نهادینه سازي بهره مندي از ظرفیت ها و ساختارهاي راهنمایی و مشاوره در فرایند همسر گزینی و تحکیم و تقویت بنیاد خانواده
 • مهارت افزایی مخاطبین در عرصه مهارتهاي زندگی
 • فراهم شدن زمینه پایداري نهاد خانواده و پیشگیري از پدید آمدن عوامل تهدید کننده نظام خانواده در جامعه امروز مثل طلاق هاي عاطفی، اجتماعی و قانونی.

عرصه هاي خدمت :
برخی از عرصه هاي خدمات تخصصی در کانون خانواده رضوي عبارت است از :

خدمات آموزشی و راهنمایی خادمیار تخصصی خانواده : مجموعه فعالیتها و آموزشهاي مستقیم، غیر مستقیم و ضمنی که به صورت فردي یا گروهی در ابعاد قبل، حین و بعد از ازدواج که به منظور هدایت و افزایش آگاهی، بهسازي نگرش و اصلاح رفتارهاي مخاطبین کانون هاي خانواده رضوي در چارچوب آموزه هاي دینی را شامل می شود.

خدمات مشاوره اي خادمیار تخصصی خانواده : مجموعه اقدامات و فعالیتهاي منظم و سیستماتیک روانشناختی، مشاوره اي و بالینی که به منظور بهبود سلامت روانی و کاهش هیجانات منفی و افزایش خودآگاهی و ارتقاء زندگی فردي و خانوادگی به مخاطبین کانون هاي خانواده رضوي در چارچوب آموزه هاي دینی ارائه می گردد.

خدمات واسطه گري خادمیار تخصصی خانواده : مجموعه اقدامات و فعالیتهاي خیر خواهانه که به منظور شناسایی، معرفی و وساطت در فرآیند همسر گزینی جوانان متقاضی ازدواج با مشارکت خانوداده هاي آنان ارائه می گردد.

خدمات تسهیل گري خادمیار تخصصی خانواده : مجموعه اي از اقدامات و حمایت هاي خیرخواهانه که در راستاي رفع نیازهاي اساسی و ضروري ازدواج جوانان به صورت مستقیم توسط خیران مالی و یا غیرمستقیم توسط اشخاص مرتبط با خیران مالی صورت می پذیرد.

خدمات ستادي و اجرایی خادمیار تخصصی خانواده : مجموعه اي از اقدامات و هماهنگی هاي لازم در خصوص راه اندازي کانون هاي خانواده رضوي و اجراي برنامه هاي عمومی و تخصصی فرهنگی آموزشی ویژه مخاطبین کانون ها که به صورت داوطلبانه و مشارکتی ارائه می گردد.

عرصه ، مصادیق و میزان خدمت :

 

عرصه خدمتی مصادیق اقدام میزان خدمت
خدمات آموزشی
 • ارائه خدمات آموزشی مشاوره اي در امر ازدواج و فرزندآوري تحت عنوان نظام آموزشی مشاوره اي رضوان
 • تولید محتواي آموزشی و تبلیغی مناسب و جذاب و علمی با محوریت افزایش جمعیت،کاهش سن ازدواج،نفی تجرد و ...
 • ارائه آموزش هاي لازم در راستاي تحکیم بنیان خانواده براساس آموزهاي قرانی وسیره امام رضا علیه السلام(همدلی،حل مساله،تنظیم انتظارات و تفاوت ها و ...) تحت عنوان طرح زندگی به سبک رضوي
حداقل 4 جلسه آموزشی در ماه
خدمات تسهیل گري (یاس رضوي)
 • ارائه خدمات تسهیل فرهنگی در امور ازدواج (اصلاح رفتارگروههاي مرجع و برجسته سازي رفتارهاي شایسته و مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و تلاش براي فرهنگ سازي لازم براي مدیریت و شیوه هاي کاهش هزینه هاي ازدواج)
 • شناسایی مخاطبین و جامعه هدف
 • شناسایی خیرین و تسهیل گران عرصه ازدواج و شبکه سازي ایشان(یاس رضوي = یاوران ازدواج ساده رضوي)
حداقل تامین 2 کمک جهیزیه و یا برگزاري 2 مراسم ازدواج زوجین در سال
خدمات واسطه گري (حسنا)
 • ارائه خدمات مشاوره اي مرتبط با محور تشکیل
 • ارائه آموزش هاي لازم قبل از ازدواج در راستاي همسریابی صحیح ارائه مشاوره هاي قبل از ازدواج تحت عنوان نظام آموزشی مشاوره اي رضوان ساماندهی و مهارت افزایی و فعال سازي واسطین ازدواج براي کمک به همسریابی،همسان گزینی (کفویت) و ... (تشکیل شبکه واسطین ازدواج تحت عنوان حسنا= حامیان سنت نبوي ازدواج) شناسایی مخاطبین و جامعه هدف امر واسطه گري
معرفی موثر حداقل 8 نفر در سال

 

ساختار کانون هاي خادمیار خانواده رضوی

ساختار کانون هاي خادمیار خانواده رضوی

 

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید