خانواده، مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی

ویژه برنامه نذر ویژه برنامه نذر مادر توسط مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی  نذری مشارکتی همراه با کارگاه آموزشی به صورت رایگان توسط مادران و دختران 170 محله شهر مشهد   ويژه شهادت حضرت…